Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. De klant: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit en als klant haarbehandelingen, schoonheidsbehandelingen en mode-artikelen en aan deze branches verwante artikelen afneemt;
 2. Ondernemer: Make-overs by Young, de natuurlijke of rechtspersoon die een bedrijf in haarbehandelingen, schoonheidsbehandelingen en mode-artikelenaan deze branches verwante artikelen uitoefent en/of verkoopt;
 3. Make-over: een metamorfose van de klant bestaande uit haarbehandelingen, schoonheidsbehandelingen en de levering van mode-artikelenen aan deze branches verwante artikelen;
 4. Onder mode-artikelen worden tevens begrepen andere aan deze branches verwante artikelen voor zover zij worden verkocht door de onder b. bedoelde Make-overs by Young.


Artikel 2 – Identiteit van Make-overs by Young
Naam ondernemer: Make-overs by Young, hierna “ de salon”.

Vestigingsadres: Voorstraat 384a, 3311 CX Dordrecht
Telefoonnummer: 0644104811      
E-mailadres: info@byyoung.nl

Website: www. byyoung.nl
KvK-nummer: 56768893

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op:

 1. Opdrachten tot haarbehandelingen. Deze worden slechts uitgevoerd onder de hiernavolgende bepalingen, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Make-overs by Young verbindt zich aan de met de klant overeengekomen haarbehandeling.
 2. Opdrachten tot schoonheidsbehandeling. Deze worden slechts uitgevoerd onder de hiernavolgende bepalingen, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Make-overs by Young verbindt zich aan de met de klant overeengekomen schoonheidsbehandeling.
 3. Levering van modeartikelen aan deze branches verwante artikelen.
 4. Koopovereenkomsten van schoonheidsartikelen, haarartikelen en modeartikelen andere aan deze branches verwante artikelen, die worden gesloten tussen Make-overs by Young en de klant.

Artikel 4 – Prijzen en betaling

 1. De klant verbindt zich voor de make-over bestaande uit haarbehandelingen, schoonheidsbehandelingen, geleverde modeartikelen afgesproken prijs te betalen. De tarieven voor make-overs worden door de Make-overs by Young duidelijk vermeld op een voor de klant zichtbare tarievenlijst. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
 2. Het aan Make-overs by Young verschuldigde bedrag dient direct bij aflevering tegen bewijs van kwijting aan hem te worden voldaan, tenzij partijen anders overeenkomen.

Artikel 5 – Levering en aansprakelijkheid

 1. Make-overs by Young zal de haar- en schoonheidsbehandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Hij maakt daarbij gebruik van deugdelijke middelen en materialen.
 2. Make-overs by Young mag er ten aanzien van de te verrichten behandeling vanuit gaan dat de klant daartoe in een goede lichamelijke conditie verkeert. Omstandigheden bij de klant die het resultaat van de haar- en schoonbehandeling kunnen beïnvloeden of die kunnen leiden tot voor de klant ongewenste nevenverschijnselen, dient de klant vooraf aan te geven. Hierbij valt onder meer te denken aan medicijngebruik, allergieën en/of bestraling, het gebruik van doe-hetzelf-producten en/of experimenten.
 3. De Make-overs by Young is dan ook niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Make-overs by Young is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
 4. De Make-overs by Young is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de salon.

Artikel 6 – Garanties

 1. De Make-overs by Young geeft de klant één week (7 dagen) garantie op de haar- en schoonheidsbehandeling en de haar- en schoonheidsproducten. Deze garantie vervalt indien:
 2. De klant andere producten dan de door Make-overs by Young geadviseerde producten heeft gebruikt.
 3. De klant de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
 4. De klant het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
 5. De klant de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
 6. Make-overs by Young staat ervoor in dat geleverde modeartikelen beantwoorden aan de overeenkomst (conformiteit). Make-overs by Young staat er bovendien voor in dat modeartikelen die eigenschappen bezitten die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.
 7. Make-overs by Young staat evenwel niet in voor gebreken alsmede daaruit voortvloeiende schade die na de oplevering van de modeartikelen zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen of reparaties die de klant of derden aan het geleverde hebben aangebracht
 8. De klant behoudt volledig zijn wettelijke garantierechten, los van hetgeen in lid 2 en 3 is bepaald omtrent door Make-overs by Young afgegeven handelsgarantie.

Artikel 7 –  Uiterste levertermijn modeartikelen/schoenen

 1. Aflevering wordt geacht te zijn geschieden op het moment dat Make-overs by Young de klant in het bezit van het gekochte modeartikel. Na aflevering gaat het risico van de modeartikelen over op de klant.
 2. De levertermijn geldt als uiterste termijn, tenzij partijen een vermoedelijke termijn overeenkomen.
 3. Bij overschrijding van de vaste dan wel vermoedelijke levertermijn dient de klant Make-overs by Young schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij alsnog een redelijke termijn voor de nakoming wordt geboden. Onder redelijke termijn wordt verstaan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd met een maximum van een maand. Gaat Make-overs by Young binnen deze nadere termijn niet tot aflevering over, dan heeft de klant het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren en/of schadevergoeding te verlangen. Make-overs by Young is slechts gehouden die schade te vergoeden die in een zodanig verband met de overschrijding staat, dat zij haar mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en de aard van de schade kan worden toegerekend.
 4. Bij overschrijding van de uiterste levertermijn heeft de klant het recht zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbonden te verklaren en/of schadevergoeding te verlangen, onder overlegging van het bewijs van die schade.
 5. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de aflevering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Make-overs by Young zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst niet zal nakomen.

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud en recht van retentie

 1. Make-overs by Young kan zich de eigendom voor van alle door hem geleverde modeartikelen voorbehouden. De klant wordt pas eigenaar van de modeartikelen als hij de prijs en het eventueel meerdere verschuldigde volledig aan Make-overs by Young heeft voldaan.
 2. Make-overs by Young kan het recht van retentie (terughouding) uitoefenen, wanneer de klant tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.

Artikel 9 – Ruilen/retourneren van artikelen

 1. Tenzij anders overeengekomen heeft de klant recht op ruiling van het gekochte haar-, schoonheid- en modeartikelen/schoenen, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:
  • Ruiling vindt plaats binnen 8 dagen (of indien anders overeengekomen: binnen de dan afgesproken termijn) na aankoop van het gekochte artikelen tegen overlegging van de originele kassabon c.q. factuur;
  • De artikelen worden geretourneerd met de originele verpakking en zijn nog niet gebruikt of gedragen;
 2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op afgeprijsde artikelen. Ook kan geen ruiling plaatsvinden van artikelen, die geïndividualiseerd zijn, dat wil zeggen speciaal op maat gemaakt of anderszins aangepast voor de klant, en voor artikelen die op uitdrukkelijk verzoek van de klant door Make-overs by Young besteld zijn.

Artikel 10 – Afspraken

De klant moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Make-overs by Young melden. Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Make-overs by Young 50% van het honorarium voor de afgesproken make-over aan de klant berekenen. Indien de klant meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd op de locatie van Make-overs by Young komt, mag Make-overs by Young de verloren tijd inkorten op de behandelingen en toch het gehele afgesproken tarief berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd op de locatie van Make-overs by Young aan komen kan Make-overs by Young de afspraak annuleren en het gehele afgesproken tarief berekenen. De Make-overs by Young moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de klant melden.

Artikel 11 – Geheimhouding

Make-overs by Young is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens de make-over. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Make-overs by Young verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 12 – Ontbinding, omzetting en overmacht

 1. Iedere tekortkoming van Make-overs by Young in de nakoming van zijn verplichtingen geeft aan de klant de bevoegdheid om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming – gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis – deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. Voor zover nakoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas, wanneer de tekortkomende partij in verzuim is.
 2. Wanneer Make-overs by Young in verzuim is, kan de klant hem schriftelijk meedelen vervangende schadevergoeding te eisen in plaats van nakoming. Deze omzetting is niet mogelijk, indien de tekortkoming – gezien haar ondergeschikte betekenis – deze niet rechtvaardigt.
 3. Onder overmacht wordt verstaan elke tekortkoming die Make-overs by Young niet kan worden toegerekend zoals ziekte. Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt.
 4. De klant wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk door Make-overs by Young op de hoogte gesteld van de overmacht, tenzij het adres van de klant niet aan Make-overs by Young bekend is gemaakt, noch redelijkerwijs bekend kan zijn.

Artikel 13 – Klachten

 1. Is de behandeling niet zoals de klant op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten dan kan de klant een klacht indienen bij Make-overs by Young. De klant dient een klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen één week na de make-over bestaande uit de haar- en schoonheidsbehandeling schriftelijk kenbaar te maken aan Make-overs by Young. Bij kleurbehandelingen en daarmee te vergelijken behandelingen geldt een termijn van 2 weken.
 2. Klachten over gebreken aan gekochte modeartikelen of andere klachten over gebreken in de uitvoering van de overeenkomst dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden na constatering daarvan, bij Make-overs by Young te worden ingediend.
 3. Indien een klacht gegrond is, zal de Make-overs by Young de haar- en/of schoonheidsbehandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden en de klant dit schriftelijk kenbaar maakt.
 4. Alvorens van zijn klachtrecht gebruik te kunnen maken, dient de klant op verzoek van Make-overs by Young aan te tonen, dat de overeenkomst waarop de klacht betrekking heeft met deze ondernemer is gesloten. De klant wordt aangeraden hiertoe de factuur van de make-over en de eventueel gekochte artikelen te bewaren.
 5. Make-overs by Young maakt uiterlijk binnen 5 werkdagen na melding van de klacht zijn standpunt al of niet mondeling aan de klant kenbaar.
 6. Een klacht wordt niet in behandeling genomen, indien:
 7. de klacht niet binnen de in artikel 13 genoemde termijn is ontvangen;
 8. deze klacht valt onder het bepaalde in artikel 6;
 9. de klant zelf een herstelbehandeling heeft verricht omtrent de haarbehandeling;
 10. de klant door derden een haarherstelbehandeling heeft laten uitvoeren.

Artikel 14 – Geschillen

Indien de klant zich niet met het standpunt van Make-overs by Young kan verenigen, kunnen de geschillen tussen de klant en Make-overs by Young over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren haar- en schoonheidsbehandelingen en/of geleverde haarartikelen, schoonheidsartikelen, modeartikelen/schoenen, uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Artikel 15 – Beschadiging & diefstal

Young make- overs heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De Make-overs by Young meldt diefstal altijd bij de politie.

Artikel 16 – Behoorlijk gedrag

De klant behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de Make-overs by Young het recht de klant de toegang tot de locatie van Make-overs by Young te weigeren onder opgaaf van redenen.

Artikel 17 – Nederlands recht

Alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Nederlands recht. Op elke overeenkomst tussen de Make-overs by Young en de klant is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Artikel 18 – Afwijkingen

Individuele afwijkingen, met inbegrip van aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze voorwaarden, zijn uitsluitend geldig indien zij schriftelijk tussen Make-overs by Young en de klant zijn vastgelegd, bijvoorbeeld door middel van een kassa- of bestelbon, of indien dit aantoonbaar publiek kenbaar is gemaakt.

Artikel 19 – Uitsluiting

Dit reglement is uitsluitend van toepassing op klachten met betrekking tot het hoofdhaar, schoonheidsbehandelingen en geleverde artikelen. De regeling van schade aan lichaam, de eigen kleding of andere eigendommen, wordt niet door dit reglement beheerst, maar valt onder de normale aansprakelijkheidsregels en andere wettelijke bepalingen.

Artikel 20 Akkoord

Door het gebruik van Make-overs by Young verklaart u kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en akkoord te gaan met de toepassing hiervan.